MyxMe

MYXME FINE JEWELRY WITH A FINE TWIST “อยากรังสรรค์แบรนด์ไฟน์จิวเวลรี่ที่ดูเข้าถึงง่ายและมีความสนุกสนานด้วยในขณะเดียวกัน” คือจุดเริ่มต้นที่ เบีย สุธาสินี เวฬุคามกุล และ แอมป์ ศาวิตรี ตั้งรัตนมาลี เริ่มสร้างแบรนด์ MYXME ขึ้นมา โดยเครื่องประดับทั้งหมดทำขึ้นจากวัสดุล้ำค่าไม่ว่าจะเป็นเยลโลวโกลด์ ไวท์โกลด